Skip to content

De Overlevings FAQ

De Balie examens

Is de deelname aan de balielessen verplicht voor een advocaat-stagiair aan de Nederlandstalige balie van Brussel?

Vanaf u toegelaten bent tot de lijst van advocaten-stagiairs, schrijft u zich best zo snel mogelijk in voor de balielessen. U moet immers alle lessen van een vak volgen om te mogen deelnemen aan het examen. Als u ongewettigd afwezig was tijdens een les mag u het examen van dat vak niet afleggen! Voor elk vak moet u minstens de helft van de punten behalen. Als u niet geslaagd bent voor één of meerdere vakken wordt u daar via e-mail én een aangetekend schrijven van op de hoogte gebracht en kunt u deelnemen aan de tweede zittijd. Indien u ook in de tweede zittijd niet geslaagd bent, kunt u, met een gemotiveerd verzoek, de commissie beroepsopleiding vragen om tot een derde zittijd te worden toegelaten. Als u wel geslaagd bent, wordt u via e-mail op de hoogte gebracht en ontvangt u een bekwaamheidsattest van de Orde van Vlaamse Balies. Om ingeschreven te kunnen worden op het tableau dient u de beroepsopleiding te hebben gevolgd en het bekwaamheidsattest te hebben behaald.

Zie ook hoofdstuk II. 2 “De beroepsopleiding” in de Codex Deontologie voor advocaten.

De Pleitoefening

Is de pleitoefening een verplichting voor de advocaat-stagiair aan de Nederlandstalige balie van Brussel?


Tijdens het tweede stagejaar dient de stagiair verplicht deel te nemen aan de pleitoefeningen. Je kan pas deelnemen indien je het jaar ervoor hebt deelgenomen aan de verplichte balielessen Communicatievaardigheden. Begin januari ontvangt de advocaat-stagiair hiervan een e-mail met de data, locatie, tegenstrever en casus die je zal behandelen.
Vooraleer je effectief gaat pleiten, dient de advocaat-stagiair bovendien ook een conclusie op te stellen. Een en ander wordt snel duidelijk eenmaal je de instructies per mail ontvangt!

Juridische Tweedelijnsbijstand

Ik lig een beetje achter op schema om voldoende ‘pro deo’-dossiers te hebben afgehandeld binnen mijn stageperiode van 3 jaar. Zijn er manieren om hier (snel) iets aan te doen?

Er bestaan heel wat “vooruitgeschoven” of “gedecentraliseerde” secties van het BJB in en rond Brussel (Zie adressenlijst via www.baliebrussel.be). Hier zit vaak wat minder volk, waardoor je gemakkelijker aan dossiers geraakt en bovendien vinden deze vaak s ’avonds plaats, wat ze ook interessant maakt voor pendelende confraters. Daarnaast bestaat er ook de mogelijkheid om via de Salduzwebapplicatie nieuwe dossiers te bekomen. Dit is relatief gemakkelijk aangezien je je beschikbaarheden op voorhand doorgeeft en het systeem automatisch contact opneemt.

Een laatste (wat drastische) mogelijkheid is een aanvraag tot verlenging van je stage in te dienen bij de Stagecommissie, zodat je iets meer tijd hebt.

Dien ik de ‘pro deo’-dossiers persoonlijk te behandelen?

Aangezien de behandeling van ‘pro-deo dossiers’ een onderdeel uitmaakt van de opleiding als advocaat-stagiair ter voorbereiding van de inschrijving op het tableau, dient iedere advocaat-stagiair de toevertrouwde ‘pro-deo dossiers’ persoonlijk te behandelen.

Dit is een deontologische verplichting van iedere advocaat-stagiair en zoals bepaald in artikel 256 Codex: “Behoudens uitdrukkelijke toelating van zijn sectiehoofd mag een aangestelde advocaat zich in een hem door het Bureau voor Juridische Bijstand toevertrouwde zaak niet door een confrater laten vervangen.”

Indien per uitzondering toch een beroep gedaan dient te worden op een vervanger, moeten de volgende regels gerespecteerd worden zoals opgenomen in het Vademecum Juridische Tweedelijnsbijstand van het OVB.

Indien een advocaat-stagiair wordt opgevolgd door een confrater dan moet deze confrater steeds een nieuw aanstellingsformulier invullen en laten ondertekenen door een sectiehoofd.

Hoeveel sectievergadering van mijn sectiehoofd dien ik minimaal bij te wonen per gerechtelijk jaar?

De advocaat-stagiair dient minimum zeven sectievergaderingen per gerechtelijk jaar bij zijn toegewezen sectiehoofd bij te wonen. Elk sectiehoofd stelt een kalender van aanwezigheid bij de vergaderingen op in functie van ervaring, aantal aanstellingen en noodwendigheden van de sectie.

Hoeveel ‘pro deo’-dossiers dien ik te behandelen tijdens mijn baliestage?


Om toegelaten te worden op het tableau na afloop van de drie jaar stage, wordt momenteel aanvaard dat minimum 5 zaken voldoende zijn. Dit op voorwaarde dat het effectief inhoudelijk bewerkte zaken zijn en er voldoende diversificatie is (hierbij wordt rekening gehouden met de realiteit dat veel dossiers vluchtelingenzaken zijn). Een loutere aanstelling gevolgd door een consultatie, waarna men nooit meer iets van de cliënt verneemt, volstaat dus niet om in aanmerking genomen te worden als volwaardige zaak. De advocaat-stagiair moet daadwerkelijk stappen ondernomen hebben in het dossier.
Indien aan deze voorwaarden niet werd voldaan of volgens de noden van de dienst, kan de Voorzitter van de Stagecommissie aan de advocaat-stagiair vragen om meer dan 5 zaken te behandelen.

Het spreekt voor zich dat een advocaat-stagiair geen zaken mag weigeren, zelfs niet indien hij/zij er al 5 heeft.

Hoe verloopt de opvolging van mij door een confrater inzake een ‘pro deo’-dossier?

Indien een advocaat-stagiair wordt opgevolgd door een confrater dan moet deze confrater steeds een nieuw aanstellingsformulier invullen en laten ondertekenen door een sectiehoofd.

Noteer dat het “doorgeven” van een open dossier in de basis niet mogelijk is en in elk geval niet vanzelfsprekend!

Varia

Ben ik als advocaat-stagiair B.T.W.-plichtig?

Advocaten, inclusief advocaat-stagiairs, moeten sinds 1 januari 2014 B.T.W. aanrekenen.

De concrete toepassing van de B.T.W. door advocaten wordt geregeld door de Circulaire AAFisc. nr. 47/2013 d.d. 20 november 2013 en de Beslissing B.T.W. nr. E.T. 126.564 d.d. 18 juli 2014.

Als advocaat-stagiair word je als normale belastingplichtige beschouwd in de zin van artikel 4, § 1 van het B.T.W.-wetboek. Je kan echter ook kiezen voor het “self-billing”-systeem, de bijzondere regeling voor advocaat-medewerkers en advocaat-stagiairs als je geen andere met B.T.W.-belaste activiteiten verricht dan de diensten die u verstrekt aan het kantoor waar je werkt. Daardoor worden jouw B.T.W.-verplichtingen tot een minimum herleid. De bijzondere regeling wordt in detail uiteengezet onder randnummers 164-188 van Circ. AAFisc. nr. 47/2013.

In essentie houdt dit het volgende in:

 • je je inschrijft bij jouw B.T.W.-controlekantoor en als belastingplichtige identificeert voor btw-doeleinden met het document 604A. Daarop kruis je in kader III, B vak 7 aan (“bijzondere regeling zonder indiening van btw-aangiften”);
 • je vrijwillig afziet van jouw recht op aftrek van B.T.W.;
 • jouw advocatenkantoor is gehouden tot voldoening van de verschuldigde B.T.W;
 • jouw advocatenkantoor in jouw naam en voor jouw rekening facturen moet opmaken met de vermelding “B.T.W verlegd – Circulaire AAFisc. nr. 47/2013” en jou daarvan een dubbel bezorgt;
 • je uiterlijk op 31 maart een opgave moet indienen van B.T.W.-belastingplichtige afnemers voor wie je tijdens het afgelopen kalenderjaar voor minstens 250 EUR exclusief B.T.W.-prestaties hebt verricht;
 • je vanaf 1 januari van het volgende jaar kunt overstappen naar de normale B.T.W.-regeling, tenminste als je je uiterlijk op 15 december van het voorafgaande jaar uw B.T.W.-controlekantoor daarvan schriftelijk op de hoogte brengt;
 • je de bijzondere regeling kunt behouden, indien u naast uw diensten voor het advocatenkantoor nog andere met B.T.W. te belasten activiteiten verricht, zolang u het drempelbedrag van de vrijstelling voor kleine ondernemingen niet overschrijdt. Dat drempelbedrag is bepaald op een omzet van 25 000 EUR exclusief B.T.W.

Alle documenten over B.T.W. vindt u via de wegwijzer op het Privaat Luik van www.advocaat.be.

Kan ik mijn baliestage schorsen of onderbreken?

Indien u de stage wenst te onderbreken of te schorsen dient u een getekend schrijven te richten aan de Stafhouder met vermelding van de startdatum, de periode van de schorsing en/of onderbreking en de reden. Dit kan max. voor een jaar aangevraagd worden. Daarna kan eventueel een verlenging van max. een jaar toegestaan worden. Bij langere periode wordt de weglating aangeraden.

Schorsing: de schorsing is de tijdelijke ontheffing van de verplichtingen van de stage. Gedurende de schorsing blijft de stagiair advocaat en onderworpen aan de deontologische verplichtingen die op advocaten rusten, hierin begrepen de financiële verplichtingen tegenover de Orde. De schorsing van de stage maakt geen einde aan de stageovereenkomst. Enkel de wederzijdse verplichtingen van de stagemeester en stagiair worden voor de periode van de schorsing geschorst.

Onderbreking: de onderbreking is de tijdelijke weglating van de lijst van de stagiairs. Gedurende de onderbreking verliest de stagiair de hoedanigheid van advocaat. De onderbreking beëindigt de stageovereenkomst.

Wat is een gelijkgestelde stage?

Op basis van artikel 28 van de Codex Deontologie kan een stagiair de gelijkgestelde stage aanvragen voor maximum één jaar, dit op voorwaarde dat men stage loopt bij een organisatie of een beroepsgroep waarmee de OVB een akkoord heeft gesloten. Verder is de voorwaarde dat je je gedurende deze stage nog steeds met juridische zaken bezig houdt.
Het voordeel van een gelijkgestelde stage is dat de “klok” van jouw drie jaar stage verder blijft lopen tijdens de gelijkstelling en men zo alsnog zijn stage verder volbrengt. Tijdens de gelijkgestelde stage kan je als zelfstandige of als bediende tewerkgesteld zijn. Belangrijk is wel dat je steeds bezig blijft met juridische zaken. De omschrijving van de taken en de aanduiding van de ‘verantwoordelijke’ bij het bedrijf of de organisatie waar je stage loopt zal doorslaggevend zijn voor de toekenning van de gelijkgestelde stage.

De gelijkgestelde stage vraag je aan via brief aan de Stafhouder (“gemotiveerd verzoek”), na advies van de Stagecommissie (afhankelijk van de omschrijving van het takenpakket en de verantwoordelijke).

Na één jaar dien je een verslag in van ongeveer twee bladzijden (omtrent de uitgevoerde werkzaamheden). Het verslag maakt men over aan de stafhouder. De verantwoordelijke (pseudo-stagemeester bij het bedrijf of de organisatie) tekent dit verslag mee en attesteert dat je je met juridische zaken bezig gehouden hebt.

Tip: denk eerst na of je onder de voorwaarden voor de gelijkgestelde stage zou kunnen vallen vooraleer je de schorsing of onderbreking van je stage aanvraagt!

Waar kan ik terecht met mijn andere vragen dan de hier opgesomde vragen en antwoorden?

Antwoorden op vragen over uw stage kan u nog gerichter terugvinden in onder meer de volgende officiële bronnen:

 1. de webstek van de Nederlandse Orde van Advocaten bij de Balie te Brussel;
 2. het welkomstboek voor de advocaat-stagiair.

Aarzel ook niet om contact op te nemen met de Stageschool van de balie Brussel of uw informele of persoonlijke vragen/suggesties aan de vertegenwoordiger van de stagiairs door te spelen via info@jabkes.be.

Welke zijn de balieactiviteiten waarvan deelname verplicht is voor de advocaat-stagiair?

Deelname aan drie balie-activiteiten
De stagiairs ingeschreven bij de Nederlandse Orde van Advocaten bij de Balie te Brussel moeten in de loop van hun driejarige stage verplicht deelnemen aan drie balie-activiteiten.

De stagiairs kiezen zelf hoe zij hun deelname aan drie activiteiten spreiden over hun stage in overleg met hun stagemeester.

Tot de mogelijkheden van balie-activiteiten behoren o.a. aanwezigheid tijdens de Plechtige Openingszitting, de Rouwhulde, de Algemene Vergadering, deelname aan het project De Zitting, de Opendeurdag, de stand van de Orde op Batibouw, het project Advocaat in de school, Pleitwedstrijd en de betrokkenheid van stagiairs bij de werking of het bestuur van de JABkes of het Vlaams Pleitgenootschap. U kan dit ook terugvinden in het PV nr.13 en 14 van de Raad van de Orde.

Het is de stagiairs ook toegelaten eigen voorstellen naar voor te brengen die door de Stagecommissie en de Raad aanvaard en gelijkgeschakeld kunnen worden met de verplichtingen.

Ik verander van kantoor. Zijn er documenten die ik hierover aan de balie dien over te maken?

Bij verandering van stagekantoor of stagemeester binnen hetzelfde kantoor dienen volgende documenten ingevuld en getekend afgeleverd te worden op het secretariaat van de Stage te Regentschapsstraat 63 (-1), 1000 Brussel:

 • Eindverslag stagemeester
 • Eindverslag stagiair
 • Nieuw stagecontract

Deze documenten maakt u aan het secretariaat van de Stage over binnen de 14 dagen na aanvang in uw nieuw kantoor of onder uw nieuwe stagemeester.

Hoe verzoek ik tot inschrijving op het tableau?

Na afloop van drie jaar stage, dient iedere advocaat-stagiair spontaan zijn inschrijving op het tableau aan te vragen (art. 29 Codex).

Deze aanvraag wordt gedaan in de vorm van een brief gericht aan de Stafhouder van de Orde en wordt vergezeld van:

 • Verzoek inschrijving Tableau;
 • Overzicht pro-deo zaken;
 • Eindverslag stagemeester (naar model);
 • Eindverslag stagiair (naar model);
 • Verslag sectiehoofd BJB (naar model);
 • Kopij van uw bekwaamheidsattest (BUBA attest);
 • Indien de advocaat-stagiair tijdens zijn stage van stagemeester is veranderd dient hij tevens voor elke stagemeester een tussentijds verslag over te maken van zowel de advocaat-stagiair als van de stagemeester.

De voornoemde modellen zijn allen beschikbaar op de website www.advocaat.be (onderaan de pagina).

Alle documenten worden bezorgd ter attentie van de Stagecommissie op het secretariaat van de Stageschool, Regentschapstraat 63 (verdieping -1) te 1000 Brussel.

Indien de advocaat-stagiair na afloop van de drie jaar stage zijn/haar aanvraag tot inschrijving op het tableau niet spontaan indient, zal hij/zij een aanmaning ontvangen. Indien deze aanmaning onbeantwoord blijft, zal de advocaat-stagiair opgeroepen worden om zich te komen verantwoorden vóór de Stagecommissie.

Het niet-beantwoorden van een brief die u wordt gericht door de Stafhouder, een lid van de Raad van de Orde of de diensten van het secretariaat is een inbreuk op de deontologische regels die het beroep van advocaat beheersen.